ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับรายละเอียดของประกาศ

legal

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักฎหมาย

อีเมล : legal@oag.go.th
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 2705


เกี่ยวกับการใช้งานระบบ

ito

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : e-media@oag.go.th
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 1110