• ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิกอ่าน
  • การปฏิบัตตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิกอ่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

 

 

 

  1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  2. กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  3. นำแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
  4. ส่งแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทางอีเมล e-media@oag.go.th
  5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะส่ง Username และ Password ให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลที่ระบุในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ภายใน 7 วันทำการ หากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ดาวน์โหลด