ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีภาพรวมการดำเนินการอย่างไร


           ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กำหนดในประกาศฯ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เปิดให้บริการ ซึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐกรอกข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการส่งข้อมูลเข้าระบบแล้ว ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว