การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายคัทเอท์/ป้ายไวนิล ต้องรายงานข้อมูลในระบบหรือไม่

          หลักการสำคัญตามประกาศฉบับนี้ คือ ถ้าหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่า เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ

          ดังนั้น กรณีการจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เมื่อหน่วยงานของรัฐใช้จ่ายเงินให้สื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ซึ่งเป็น สื่อมวลชนตามนิยามของประกาศฉบับนี้แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยรายละเอียดในระบบการเปิดเผยข้อมูลฯ ตามประกาศฉบับนี้

          ส่วนกรณีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยผู้รับจ้างทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่นำข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยแล้ว ถือว่า ผู้รับจ้างเป็น สื่อมวลชนตามนิยามในข้อ 3 ของประกาศฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐต้องต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดทำป้ายคัทเอท์/ป้ายไวนิล ถ้าเป็นการจ้างทำป้ายคัทเอท์/ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบด้วย