ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-media กับ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เหมือนกันหรือไม่


          ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางเป็นคนละกรณีกับระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบฯ หากเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ จะต้องดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ทุกกรณี