ใครเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดตำแหน่งหรือไม่ หรือดำรงตำแหน่งระดับใด


           ตามประกาศ ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ไม่มีการกำหนดระดับ/ตำแหน่งผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด หน่วยงานของรัฐจึงสามารถ บริหารจัดการและพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศฯ ได้ตามความเหมาะสม ของหน่วยงานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบและผูกพันต่อการนำเข้าข้อมูลในระบบประกอบด้วยเพราะการยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ถือว่าหน่วยงานของรัฐยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับ อีกทั้งข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบหรือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนที่เปิดเผยต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และหน่วยงานของรัฐต้องสามารถจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ทุกเมื่อ หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร้องขอ

           สำหรับแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบฯ ผู้ขอใช้งานระบบฯ คือ หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกัน

           ส่วน "ผู้ให้ข้อมูล" เป็นข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้มีการลงทะเบียนตามแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการดำเนินการครั้งแรก ตามข้อ ๖ และเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการถูกต้องครบถ้วน และยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการแล้วตามประกาศ ตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๙ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ถือว่าหน่วยงานของรัฐยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้คณะกรรมการว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับ ตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงานกำหนด