หน่วยงานของรัฐ สามารถลงทะเบียนขอรับ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้จำนวนเท่าใด


          จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ เบื้องต้น หน่วยงานของรัฐ สามารถลงทะเบียนขอรับ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มากกว่า ๑ ชุด ถ้าหน่วยงานฯ มีความจำเป็นที่จะขอรับ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นจำนวนมากเพราะมีหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งทำการเบิกจ่ายแยกต่างหากจากกัน ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้งานระบบฯ ตามแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ e-media@oag.go.th เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน และระบบที่ต้องการความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลนั้น ๆ การขอรับ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นจำนวนมาก จึงต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลประกอบด้วย