การเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบ ตามข้อ ๑๑ ดำเนินการโดยวิธีใด


          ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาจัดให้มีการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดวิธีดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยหน่วยงานของรัฐมีหลายลักษณะและมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงสามารถบริหารจัดการและพิจารณากำหนดวิธีการเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นดุลพินิจของแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาว่าการเปิดเผยต่อสาธารณะชนจะมีวิธีการอย่างไร ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อให้ประชาชนทราบจ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนดังกล่าว