"เงิน" หมายความว่า เงินประเภทใดบ้าง


"เงิน" หมายความว่า เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าวงเงินเท่าใด
"เงินนอกงบประมาณ" หมายความรวมถึง ทุนหมุนเวียน เงินกู้ เงินบริจาค