"ส่วนราชการ" หมายถึงหน่วยงานใด


           ส่วนราชการ มีความหมายเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน