ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ใช้บังคับเมื่อใด และดำเนินการเมื่อใด


             ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓เป็นต้นไป

             หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และหากมีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนหลังวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ต้องเปิดเผยรายละเอียดฯให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วย

             การบันทึกรายการข้อมูลลงในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นข้อมูลรายการที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แต่ในการบันทึกรายการดังกล่าวต้องบันทึกรายละเอียดถึงที่มาของรายการนั้นทั้งหมดตามที่ระบบกำหนดให้ต้องกรอกด้วย