ถ้าหน่วยงานไม่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนฯ ต้องดำเนินการตามประกาศฯ นี้ หรือไม่


           การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ เป็นการบันทึกเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน หากหลังวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับนี้

           แต่เมื่อใดที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินฯ โดยในครั้งแรกให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ระบบ(Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เปิดให้บริการ

           หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด