ติดต่อสอบถาม

*** ด้วยขณะนี้ สตง. มีนโยบายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
ดังนั้นหากมีประเด็นข้อซักถาม ขอให้ส่งคำถามมาที่อีเมล เป็นหลัก โดย สตง. จะรีบดำเนินการตอบข้อซักถามโดยเร็ว ***

เกี่ยวกับรายละเอียดของประกาศ

legal

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักฎหมาย

อีเมล : legal@oag.go.th
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 2705
มือถือ : 081-815-0662 (นางสาววลัยภรณ์ บุญรอด)


เกี่ยวกับการใช้งานระบบ

ito

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : e-media@oag.go.th
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 1110
มือถือ : 084-631-2454 (นายอภิลักษณ์ ละม้ายนิล)