การรายงานภายใน ๓๐ วันนับแต่จ่ายเงินนั้น การนับ ๓๐ วัน นับอย่างไร


          ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้นไม่ใช่ "วันทำการ" แต่อย่างใด

          หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น สำหรับสัญญาซื้อสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีระยะเวลาครอบคลุม ๑ ปี และมีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จะต้องชี้แจงเมื่อจ่ายเงินแต่ละงวด โดยสามารถเพิ่มการเบิกจ่ายใน รายการข้อมูล "การเบิกจ่ายครั้งที่" ดังนั้นจึงต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนโดยดำเนินการตามขั้นตอนในระบบที่เปิดให้บริการ

          กรณีการจ่ายเงินด้วยวิธีการสั่งจ่ายเช็คนั้น เช็คจะมีการลงวันที่ โดยจะกำหนดวันในการขึ้นเช็คไว้บนเช็ค ซึ่งหมายความว่าธนาคารสามารถตัดเงินในบัญชีของหน่วยงานออกไปได้อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ปรากฏในเช็ค ดังนั้น การรายงานภายใน ๓๐ วันนับแต่จ่ายเงินฯ จึงหมายถึง ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ปรากฏในเช็ค

          ตัวอย่าง

​​​​​​​          จ่ายค่าจ้างภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับหนังสือตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น การบันทึกรายการข้อมูล "วันที่เบิกจ่าย/ส่งมอบทรัพย์สิน" ก็คือ วันที่มีการเบิกจ่าย/ส่งมอบทรัพย์สินจริง โดยหากวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับหนังสือตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง คือ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แสดงว่า ภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จะต้องมีการเบิกจ่าย/ส่งมอบทรัพย์สิน ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่จะนำมาบันทึกลงในระบบฯ ก็จะเป็นวันใดวันหนึ่งที่อยู่ในช่วง ๓๐ วันทำการ