ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-media คืออะไร


           การกรอกข้อมูลโครงการในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นวิธีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

           การบันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้นเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ๆ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

           และเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการถูกต้องครบถ้วนและยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้แล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการแล้วตามประกาศนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถือว่าหน่วยงานของรัฐยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับ ตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงานกำหนด