การให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน จัดให้มีการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ตามข้อ ๑๑ เหมือนกับ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือไม่


           ข้อ ๑๑ ของประกาศนี้ คือ การประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน จัดให้มีการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ซึ่งการประกาศให้ประชาชนทราบ ตามข้อ 11 ของประกาศนี้ หน่วยงานสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือวิธีการใดของหน่วยงานก็ได้ เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะเลือกวิธีการประกาศให้ประชาชนทราบในประกาศนี้

           สำหรับ ข้อ ๔, ข้อ ๕ คือ การที่หน่วยงานของรัฐรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น จึงเป็นคนละกรณีกับข้อ ๑๑ แต่ข้อมูลที่เปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบและข้อมูลประกาศให้ประชาชนทราบนั้น จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกัน