ใครดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อ ๑๒


          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส