การดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบเป็นหน้าที่ของใคร


          หากหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ๆ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

          โดยประกาศฯ ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยหน่วยงานของรัฐมีหลายลักษณะและมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงสามารถบริหารจัดการและพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศฯ แต่ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานของรัฐแยกตามเขตพื้นที่หรือผู้มีอำนาจอนุมัติในการเบิกจ่าย