"ทรัพย์สิน" หมายความว่า ทรัพย์สินประเภทใดบ้าง


          "ทรัพย์สิน" หมายความว่า ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การเลี้ยงขอบคุณนักข่าว การเชิญนักข่าวไปดูงาน เป็นต้น