"ทุนหมุนเวียนที่มีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล" ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ หรือไม่


          ทุนหมุนเวียนไม่เป็นนิติบุคคล เป็นกรณีการใช้เงินนอกงบประมาณจึงต้องดำเนินการตามประกาศฯ นี้

          ในการดำเนินการต้องพิจารณาว่า การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการหรือมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการแยกออกมาต่างหาก ถ้าเป็นกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ การรายงานให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงาน แต่หากบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการกองทุน ในการรายงานจะแยกรายงานในนามของทุนหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นหน่วยเบิกจ่ายหนึ่งในหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินเป็นสำคัญ