"หน่วยงานของรัฐ" คือหน่วยงานใดบ้าง


          "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า
          (๑) ส่วนราชการ
          (๒) รัฐวิสาหกิจ
          (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
          (๔) องค์การมหาชน
          (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
          (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด