ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีความเป็นมาอย่างไร


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ วรรคห้า เป็นบทบัญญัติห้ามรัฐดำเนินการที่มีผลเป็นการอุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชน โดยการซื้อโฆษณาจากสื่อมวลชนในลักษณะที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลนั้นต้องห้ามไม่ให้ดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้มีการแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระของสื่อมวลชนที่มีต่อรัฐ และป้องกันมิให้มีการเบี่ยงเบนนโยบายของรัฐหรือการสร้างประชามติของสังคมที่จะมีต่อรัฐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐอาจมีความจำเป็นในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงเป็นหลักการว่าถ้ามีการใช้งบประมาณเพื่อการนั้น ให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อใช้กระบวนการนี้เป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่อไป คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ๆ จะต้องเปิดเผยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ