ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  2. กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  3. นำแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
  4. ส่งแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทางอีเมล e-media@oag.go.th
  5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะส่ง Username และ Password ให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลที่ระบุในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ภายใน 15 วันทำการ หากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 1110

ดาวน์โหลด