ถาม - ตอบ

คำถาม ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีความเป็นมาอย่างไร 21/04/2020
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีภาพรวมการดำเนินการอย่างไร 21/04/2020
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ใช้บังคับเมื่อใด และดำเนินการเมื่อใด 21/04/2020
"หน่วยงานของรัฐ" คือหน่วยงานใดบ้าง 21/04/2020
"ส่วนราชการ" หมายถึงหน่วยงานใด 21/04/2020
"รัฐวิสาหกิจ" หมายถึงหน่วยงานใด 21/04/2020
"ทุนหมุนเวียนที่มีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล" ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ หรือไม่ 21/04/2020
"สื่อมวลชน" หมายความว่าอย่างไร 21/04/2020
"เงิน" หมายความว่า เงินประเภทใดบ้าง 21/04/2020
"ทรัพย์สิน" หมายความว่า ทรัพย์สินประเภทใดบ้าง 21/04/2020
การดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบเป็นหน้าที่ของใคร 21/04/2020
การกรอกข้อมูลลงในระบบ จะต้องดำเนินการเมื่อแล้วเสร็จทุกขั้นตอนหรือดำเนินการถึงขั้นตอนใด 21/04/2020
การรายงานภายใน ๓๐ วันนับแต่จ่ายเงินนั้น การนับ ๓๐ วัน นับอย่างไร 21/04/2020
การใช้จ่ายเงินกำหนดวงเงินหรือไม่ 21/04/2020
ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-media คืออะไร 21/04/2020
ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-media กับ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เหมือนกันหรือไม่ 21/04/2020
ใครเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดตำแหน่งหรือไม่ หรือดำรงตำแหน่งระดับใด 21/04/2020
การให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน จัดให้มีการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น ตามข้อ ๑๑ เหมือนกับ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือไม่ 21/04/2020
การเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบ ตามข้อ ๑๑ ดำเนินการโดยวิธีใด 21/04/2020
ใครดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อ ๑๒ 21/04/2020