กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิกอ่าน
 • การปฏิบัตตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิกอ่าน

แนวทาง/ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
 1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
 2. กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
 3. นำแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
 4. ส่งแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทางอีเมล e-media@oag.go.th
  *ข้อ 1-4 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ
 5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะส่ง Username และ Password ให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลที่ระบุในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ หากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 • ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม แต่อย่างใด

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักฎหมาย

กลุ่มระบบงานดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน